Our Services

ID Dịch vụ Mức giá cho mỗi 1000 Đơn hàng tối thiểu Đơn hàng tối đa Thời gian trung bình
Google Map Reviews
5717 Google Map Review ~ 5 Star Rating+ Custom Comment - 0/1 Hour - Drop No - Refill 30 days $2,800.00 1 1 000 15451 giờ 15 phút
5725 Google Map Review ~ 5 Star Rating+ Random Comment - 0/1 Hour - Drop No - Refill 30 days $2,000.00 1 1 000 Chưa đủ dữ liệu
5718 Google Map Review [5 Star Rating + Random Comment] [Worldwide] [5-20 Day] [R-30] [No-Drop] [Real] $1,700.00 1 1 000 Chưa đủ dữ liệu
GitHub
6353 GitHub Likes/Rate ~ Real-Active User - 0/1 Hour - 500/3k Day - Refill No $6.272 1 10 000 5602 giờ 21 phút
6352 GitHub Follower ~ Real-Active User - 0/1 Hour - 500/3k Day - Refill No $10.64 1 10 000 Chưa đủ dữ liệu
6581 GitHub Share ~ Real-Active User - 0/1 Hour - 100/3k Day - Refill No $21.224 1 10 000 Chưa đủ dữ liệu
WhatsApp - Member
5761 WhatsApp ~ Real Channel Member - 0/2 Hour ~ 100/1000 Per Day - Refill No $7.52 5 100 000 2283 giờ 55 phút
6318 WhatsApp ~ Real Group Member - 0/4 Hour ~ 100/500 Per Day - Refill No $7.52 5 10 000 1971 giờ 22 phút
WhatsApp - Channel Reactions
6343 Whatsapp Channel ~ Mix Positive Reactions - 0/1 Hour - 100/2k Day - Refill No $4.47 1 10 000 Chưa đủ dữ liệu
Discord
2745 Discord Server Member ~ 0/1 Hour - Worldwide Real User - 1k/10k Day $9.1395 1 100 000 586 giờ 18 phút
Linkedin
2986 linkedin Likes [Impressions] [Start:1 Hour] [Speed:50-300 Day] [Drop:No] [Refill:No] $4.47 1 10 000 1665 giờ 3 phút
2015 Linkedin Follower ~ Real Worldwide User - 0/1 Hour - 1k-5k Day - Refill No $10.8363 1 10 000 358 giờ 43 phút
242 linkedin Repost + Impressions [Start:1 Hour] [Speed:50-300 Day] [Refill:No] [Real-User] $9.96 1 10 000 3465 giờ 44 phút
5710 linkedin Comment [Random] [Start:1-3Hour] [Speed:30-50 Day] [Refill:No] [Drop:No] [Real] $15.00 1 1 000 7976 giờ 24 phút
2746 Linkedin Post Impressions ~ 0/1 Hour - 100k-Day - Refill No $0.3192 100 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu
Snapchat Likes
5350 Snapchat ~ Spotlight Likes+Views ~ Real-Active User - Worldwide - 0/1 Hour - 1k/5k Day $12.00 1 100 000 Chưa đủ dữ liệu
SnapChat Add Friends/Follow
5349 Snapchat- Add Friend/Follower ~Real Active User - Refill No ~ 100/1k Day - 0/2 Hour $17.50 1 10 000 660 giờ 34 phút
4074 ID 4074 - Snapchat Follower Arab - [0-12 Hour] [100-Follower] [Put-Username] $20.2246 1 1 Chưa đủ dữ liệu
4111 ID 4111- Snapchat Follower Arab - [0-12 Hour] [200-Follower] [Put-Username] $40.4491 1 1 Chưa đủ dữ liệu
4112 ID 4112- Snapchat Follower Arab - [0-12 Hour] [300-Follower] [Put-Username] $60.6736 1 1 Chưa đủ dữ liệu
925 ID 925- Snapchat Follower Arab - [0-12 Hour] [500-Follower] [Put-Username] $101.1226 1 1 Chưa đủ dữ liệu
926 ID 926- Snapchat Follower Arab - [0-12 Hour] [1000-Follower] [Put-Username] $121.3471 1 1 Chưa đủ dữ liệu
Facebook Post Likes
3971 Facebook - Post Likes -Veitnam User - Refill No ~ 800/3k Hour - 1-10 mins $0.0902 50 3 000 6 giờ 21 phút
3034 Facebook - Post Likes -Vietnam User - Refill No ~ 1k/5k Hour - 1-10 mins $0.2343 50 10 000 6 giờ 53 phút
5838 Facebook - Post Likes - Vietnam User - Refill No ~ 2k/10k Hour - 1-10 mins $0.4757 50 100 000 3 giờ 48 phút
3553 Facebook - Post Likes -Vietnam User - Refill No ~ 500/1k Hour - 1-10 mins $0.9109 10 10 000 22 giờ 23 phút
460 Facebook - Post Likes -Vietnam User - Refill No ~ 500/1k Day - 0/1 Hour $0.0947 50 3 000 8 giờ 26 phút
5098 Facebook - Post Likes -Worldwide User - Refill 30 days ~ 1k/5k Day - 1-10 mins $1.495 50 10 000 3 giờ 25 phút
1882 Facebook Post Likes [Start:0-2 mins] [Speed:1k-Hour] [No-Drop] [Refill:30 Days] $1.4946 50 200 6 giờ 13 phút
1012 Facebook Post Likes - Worldwide Real User - Refill No ~ 10k-Day - 0/1 Hour $3.30 1 10 000 Chưa đủ dữ liệu
5101 ID 5101- Facebook Post Like [World-Wide] [1k-5k Day] [Real-User] [No-Drop] [0-10 Mins] $13.32 10 10 000 Chưa đủ dữ liệu
3556 Facebook Post Likes [Start:2 mins] [Speed:1k-10k Day] [Refill:No] $0.3012 50 50 000 7 giờ 55 phút
Facebook Post Reaction [😂❤️🥰😮😥😡]
1610 Facebook Post Reaction [😂HaHa😂] [Start:2 mins] [Speed:3k-Hour] [Refill:No] $0.0947 50 3 000 5 giờ 22 phút
1611 Facebook Post Reaction [❤️Love❤️] [Start:2 mins] [Speed:3k-Hour] [Refill:No] $0.0911 50 3 000 5 giờ 2 phút
1612 Facebook Post Reaction [🥰Care🥰] [Start:2 mins] [Speed:3k-Day] [Refill:No] $0.0947 50 3 000 8 giờ 43 phút
1613 Facebook Post Reaction[😮WoW😮] [Start:2 mins] [Speed:3k-Hour] [Refill:No] $0.0947 50 3 000 5 giờ 57 phút
1614 Facebook Post Reaction [😥SAD😥] [Start:2 mins] [Speed:3k-Hour] [Refill:No] $0.0947 50 3 000 4 giờ 23 phút
1615 Facebook Post Reaction [😡Angry😡] [Start:2 mins] [Speed:3k-Hour] [Refill:No] $0.0911 50 3 000 13 giờ 34 phút
1532 😂❤️🥰😮😥😡---------------- SERVICE 2 😂❤️🥰😮😥😡----------------- $1,000,000.00 100 000 100 000 000 2 giờ 17 phút
1624 Facebook Post Reaction [😂Haha😂] [Start:10 mins] [Speed:1k-5k Day] [Refill:No] $0.4819 50 10 000 6 giờ 9 phút
1625 Facebook Post Reaction [❤️Love❤️] [Start:10 mins] [Speed:1k-10k Day] [Refill:No] $0.4819 50 10 000 6 giờ 34 phút
1622 Facebook Post Reaction [😥SAD😥] [Start:10 mins] [Speed:1k-10k Day] [Refill:No] $0.4819 50 10 000 8 giờ 28 phút
1623 Facebook Post Reaction [😮WoW😮] [Start:10 mins] [Speed:10k Day] [Refill:No] $0.4819 50 10 000 11 giờ 29 phút
1621 Facebook Post Reaction [😡Angry😡] [Start:10 mins] [Speed:1k-10k Day] [Refill:No] $0.4819 50 100 000 2 giờ 56 phút
3019 Facebook Post Reaction [🥰Care🥰] [Start:2 mins] [Speed:1k-10k-Day] [Refill:No] $0.4819 50 10 000 8 giờ 52 phút
Facebook Comment [Random]
3066 Facebook Comment [Random] [World-Wide] [Start:10 mins] [Speed:500-Day] $9.00 5 1 000 5693 giờ 48 phút
5549 Facebook Comment + Impressions [Random] [Start:1 Hour] [1K Day] [WorldWide User] $13.56 1 10 000 Chưa đủ dữ liệu
5849 Facebook Comment [Random] [Start:10 Mins] [Speed:1k-Day] [World-Wide User] [R:30] $14.00 5 1 000 18307 giờ 24 phút
1652 Facebook Comments [Random] [French-Language] [Start:1 Hour] [Speed:100-Day] $35.00 10 100 000 Chưa đủ dữ liệu
1658 Facebook Comments [Random] [Spanish-Language] [Start:1 Hour] [Speed:100-Day] $35.00 10 100 000 Chưa đủ dữ liệu
4045 Facebook Post Comments [Worldwide] [Real-ADS] [0-10 mins] [500-1k Day] [No-Drop] $11.20 1 100 000 10076 giờ 40 phút
1660 Facebook Comments [Random] [English-Language] [Start:1 Hour] [Speed:100-Day] $35.00 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu
1661 Facebook Comments [Random] [Russian-Language] [Start:1 Hour] [Speed:100-Day] $35.00 10 100 000 Chưa đủ dữ liệu
Facebook Comments [Custom]
117 Facebook Comments [Custom] [Start:2 mins] [Speed:10k-Day] [Refill:No] [Vietnam-User] $14.4407 10 10 000 289 giờ 31 phút
2804 Facebook Comment [Custom] [Start:20 Mins] [100-500 Day] [WorldWide User] $36.00 10 10 000 351 giờ 48 phút
333 Facebook Comment [Custom] [Start:10 Mins] [Speed:1k-Day] [World-Wide User] [R:30] $15.00 10 1 000 132 giờ 42 phút
Facebook Comments [Emoji]
3067 Facebook Comment [Emoji] [Start:0-6 mins] [100-Day] [Real-User] [no-Drop] $24.00 10 10 000 3227 giờ 1 phút
Facebook Comment Reply [Random/Custom]
4630 Facebook Comment Reply [Custom] [Start:10 Mins] [Speed:3k-Day] [Vietnam] [Refill:No] $4.8136 10 100 000 137 giờ 52 phút
4632 Facebook Comment Reply [Custom] [Start:20 Mins] [Speed:5k-Day] [Vietnam] [Refill:No] $18.00 10 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu
4334 Facebook Comment Reply [Random] [Start:20 Mins] [Speed:200-Day] [Worldwide-User] [Refill:No] $56.16 10 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu
4335 Facebook Comment Reply [Custom] [Start:20 Mins] [Speed:200-Day] [Worldwide-User] [Refill:No] $67.32 10 10 000 Chưa đủ dữ liệu
Facebook Comment Likes
5002 Facebook ~ Comment Likes - Vietnam User- 0/5 mins - 300-1k Hour - Refill No $0.9637 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu
3904 Facebook Comment Likes [Start:10 mins] [Speed:5k-Day] [Refill:No] [Vietnam User] $1.62 50 100 000 1739 giờ 24 phút
4614 Facebook Comment Likes [Start:5 mins] [Speed:8k-Day] [Refill:No] [Vietnam User] $2.00 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu
Facebook Comment [Reaction 😂❤️🥰😮😥😡]
5851 Facebook Comment Reaction [👍Like👍] [Start:2 mins] [Speed:5k-10k Day] [Refill:No] $0.9637 10 10 000 7 giờ 19 phút
5852 Facebook Comment Reaction [❤️Love❤️] [Start:2 mins] [Speed:5k-10k Day] [Refill:No] $0.9637 10 10 000 65 giờ 32 phút
5853 Facebook Comment Reaction [🥰Care🥰] [Start:2 mins] [Speed:5k-10k Day] [Refill:No] $0.9637 10 10 000 7 giờ 40 phút
5854 Facebook Comment Reaction [😮WoW😮] [Start:2 mins] [Speed:5k-10k Day] [Refill:No] $0.9637 10 10 000 61 giờ 26 phút
5855 Facebook Comment Reaction [😥SAD😥] [Start:2 mins] [Speed:5k-10k Day] [Refill:No] $0.9637 10 10 000 Chưa đủ dữ liệu
5856 Facebook Comment Reaction [😡Angry😡] [Start:2 mins] [Speed:5k-10k Day] [Refill:No] $0.9637 10 10 000 Chưa đủ dữ liệu
5857 Facebook Comment Reaction [😂Haha😂] [Start:2 mins] [Speed:5k-10k Day] [Refill:No] $1.04 10 10 000 Chưa đủ dữ liệu
Facebook Share
833 Facebook Share ~ Post Only - Vietnam user- 0/1 Hour- 100/1k day - Refill No $0.3376 200 2 147 483 647 3 giờ 30 phút
624 Facebook Share [Post/Share] [Start:5 mins] [Speed:Fast] [Drop:No Track] [Refill:No] $3.788 10 100 10 giờ 6 phút
5257 Facebook Share [Start:10 mins] [Speed:500-Hourly] [Refill:No] [Vietnam user] $4.8188 10 10 000 5 giờ 23 phút
2985 Facebook Share On Feed [Start:10 mins] [Speed:10k-Day] [Refill:No] [Vietnam user] $5.0283 10 10 000 54 giờ 23 phút
4051 Facebook Share [Start:10 mins] [WorldWide Real User] [Speed:100-500 Day] [Refill:No] $5.60 10 100 000 104 giờ 33 phút
1675 ID 1675 - Facebook Post Shares [Real-Share In Group] [10k-Day] [High-Quality] $10.22 100 10 000 6 giờ 57 phút
1531 Facebook Share +Impressions [Start:1 Hour] [1k-Day] [WorldWide User] [refill:no] $12.00 1 5 000 Chưa đủ dữ liệu
Facebook Friend Request
4615 Facebook Friend Request [Start:0-3 Hour] [500-Day] [WorldWide User] $7.00 1 1 000 Chưa đủ dữ liệu
4952 Facebook Friend Request [🇩🇪Germany🇩🇪] [Start:1 Hour] [Super-Real] [Speed:100 Day] [Refill:Lifetime] [Drop:No] $287.50 5 250 Chưa đủ dữ liệu
Facebook Group Member
4620 Facebook - Group Member -Vietnam User - Refill No ~5k/20k Day - 0/10 Mins [Base-20k] $0.4777 10 20 000 24 phút
3554 Facebook - Group Member -Vietnam User - Refill No ~1k/5k Day - 0-10 mins [Base-30k] $0.6445 50 30 000 3 giờ 2 phút
5261 Facebook - Group Member -Vietnam User - Refill No ~10k/20k Day - 0/10 Mins [Base-50k] $1.4331 10 50 000 3 giờ 17 phút
3389 Facebook Group Member [Start:5 mins] [Speed:10k-Day] [Refill:No] [Vietnam Real-User] $2.54 50 1 000 000 2 giờ 23 phút
4951 Facebook Group Member [0-10 mins] [Real-Worldwide User] [100-500 Day] [No-Drop] [No-Refill] $5.64 10 10 000 150 giờ 30 phút
Facebook Premium [Page Likes/Follower/Profile Follower]
1536 Facebook Page - Likes+Follower -Worldwide User - Refill 60 Days ~10k- 20k/Day - 0/10 mins $2.25 50 100 000 9 giờ 53 phút
577 Facebook Follower - Profile -Worldwide User - Refill 90 Days ~10k/25k Day - 0-10 mins $2.25 50 200 000 13 giờ 22 phút
3416 Facebook Follower - Page -Worldwide User - Refill 60 Days ~20k/Day - 0-10 mins $2.25 50 500 000 8 giờ 12 phút
Facebook Page [Likes + Followers] [Work On All Pages]
4623 Facebook Page~ Likes+Followers -Vietnam User - Refill 30 Days ~10k/50k Day - 0-10 mins $0.3069 100 100 000 1 giờ 1 phút
1926 Facebook Page~ Likes+Followers -Vietnam User - Refill 30 days ~5k/20k Day - 0-1 Hour $1.8645 100 50 000 Chưa đủ dữ liệu
3685 Facebook Page - Likes -Vietnam User - Refill No ~10k/30k Day - 0-10 mins $0.274 500 200 000 Chưa đủ dữ liệu
4998 ID 4998- Facebook Page [Likes+Followers] [Work On All Page] [Instant] [R-90] [25k-50k Day] [No-Drop] $4.20 50 200 000 8 giờ 28 phút
3577 ID 3577 - Facebook Page Likes + Follower [Real-Active Users] [Best For Ranking] [No-Drop] $5.00 100 100 000 Chưa đủ dữ liệu
4601 ID 4601 - Facebook [Profile-Page] Likes + Followers [No-Drop] [Real And Active Users][500-2k] day $7.80 50 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu
Facebook Page Followers
4546 Facebook Follower - Page -Vietnam User - Refill No ~1k/10k Day - 1-10 mins $0.3639 100 10 000 1 giờ 3 phút
3561 Facebook Page Follower [Start:10 mins] [Speed:10k-Day] [Refill:No] $0.3207 100 2 000 000 7 giờ 54 phút
133 Facebook Follower - Page -Vietnam User - Refill No ~1k/5k Day - 0-1 Hour $1.0056 100 50 000 3 giờ 35 phút
4459 Facebook Page Follower [Start:10 Mins] [Speed:1k-30k Day] [Refill:No] [Vietnam] $1.9276 10 20 000 Chưa đủ dữ liệu
5000 ID 5000- Facebook Page Follower [Real-User] [All-Links] [20k-40k Day] [R-90] [No-Drop] [World-Wide] $4.60 50 50 000 8 giờ 59 phút
135 ID 135- Facebook Page Follower [Work On All Page] [0-20 Mins] [Real-User] [100-1k Day] [No-Drop] [No-Refill] $8.00 10 100 000 Chưa đủ dữ liệu
Facebook Profile Followers
2724 Facebook Profile Follower [Start:5 mins] [Speed:10k-Day] [Refill:30 Dyas] $0.3192 100 2 000 000 6 giờ 38 phút
1672 ID 1672 - Facebook Profile Follower [1k-2k day] [No-Refill] [0-1 hour] $4.50 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu
3558 Facebook Follower - Profile -Vietnam User - Refill No ~1k/5k Day - 1-10 mins $0.5004 100 10 000 000 Chưa đủ dữ liệu
2984 Facebook Follower ~ Profile -Vietnam User- 0/10 mins - 5k/30k Day - Refill No $0.407 100 100 000 Chưa đủ dữ liệu
1670 ID 1670- Facebook Profile Followers [1-3 Hour] [10k-Day] [R-90] $2.2572 1 000 10 000 Chưa đủ dữ liệu
5003 Facebook Follower ~ Profile -Vietnam User - Refill No- 1k/50k Day - 0/20 Mins $2.7747 100 500 000 18 giờ 24 phút
1671 ID 1671 - Facebook Profile Followers [10k/Day] [Start time: 0-1 Hour] [30 Days Auto-Refill] $4.60 100 80 000 Chưa đủ dữ liệu
486 ID 486- Facebook Profile Followers [0-20 mins] [20k-Day] [R-30] $3.76 1 000 500 000 2 giờ 4 phút
1925 Facebook Follower ~ Profile -Vietnam User - Refill No- 1k/10k Day - 0/20 Mins $4.0478 100 100 000 Chưa đủ dữ liệu
5102 ID 5102- Facebook Profile Followers [0-20 mins] [Real-User] [No-Drop] [500-2k day] $5.60 100 500 000 Chưa đủ dữ liệu
Facebook Page Reviews
2474 Facebook Page Review [Start: 2-6 Hour] [Speed:100-Day] [Refill:no] $68.00 10 5 000 Chưa đủ dữ liệu
5902 Facebook Page Review [Start-3 Hour] [5 Star Rating] [Drop-no] [Worldwide User] $150.00 3 50 Chưa đủ dữ liệu
Facebook Video View [100-3000 Day]
4638 Facebook ~ Reel/Video Views- 3 Second ~ 0-10 Mins - 100-3000 Day - Lifetime Refill $0.0802 500 100 000 1 giờ 40 phút
5727 Facebook ~ Video Views- 10 Second - 0-10 Mins - 100-3000 Day - Lifetime Refill $0.1651 500 10 000 000 1 giờ 39 phút
5728 Facebook ~ Video Views- 15 Second - 0-10 Mins - 100-3000 Day - Lifetime Refill $0.1731 500 100 000 000 1 giờ 39 phút
5729 Facebook ~ Video Views- 30 Second - 0-10 Mins - 2k/30k Day - Lifetime Refill $0.2045 500 2 147 483 647 1 giờ 44 phút
5746 Facebook ~ Video Views- 1 Minute - 0-10 Mins - 2k/30k Day - Lifetime Refill $0.2359 500 1 000 000 000 1 giờ 17 phút
5747 Facebook ~ Video Views- 3 Minute - 0-10 Mins - 2k/30k Day - Lifetime Refill $0.4718 500 100 000 000 10 giờ 24 phút
5748 Facebook ~ Video Views- 6 Minute - 0-10 Mins - 2k/30k Day - Lifetime Refill $0.6291 500 1 000 000 000 3 giờ 12 phút
5749 Facebook ~ Video Views- 10 Minute - 0-10 Mins - 2k/30k Day - Lifetime Refill $0.9436 500 1 000 000 000 14 giờ
Facebook Video Views [5k-50k Day]
3578 Facebook ~ Reel/Video Views- 3 Second ~ 0-10 Mins - 1k/10k Day - Lifetime Refill $0.3932 500 1 000 000 3 giờ 25 phút
3579 Facebook ~Video Views- 10 Second ~ 0-10 Mins - Lifetime Refill $0.4128 500 1 000 000 1 giờ 5 phút
3580 Facebook ~Video Views- 15 Second ~ 0-10 Mins - Lifetime Refill $0.4325 500 100 000 5 giờ 7 phút
3581 Facebook ~Video Views- 30 Second ~ 0-10 Mins - Lifetime Refill $0.5111 500 100 000 5 giờ 2 phút
3582 Facebook ~Video Views- 1 Minute ~ 0-10 Mins - Lifetime Refill $0.5898 500 100 000 2 giờ 7 phút
3583 Facebook ~Video Views- 3 Minute ~ 0-10 Mins -Lifetime Refill $1.1794 500 1 000 000 4 giờ 8 phút
3584 Facebook ~Video Views- 6 Minute ~ 0-10 Mins - Lifetime Refill $1.5726 500 100 000 2 giờ 31 phút
3585 Facebook ~Video Views- 10 Minute ~ 0-10 Mins - Lifetime Refill $2.3588 500 1 000 000 4 giờ 15 phút
Facebook Video Views [Speed:10k-100k Day]
3587 Facebook ~ Reel/Video Views- 3 Second ~ 0-10 Mins - 500/3k Day - Lifetime Refill $0.4718 500 1 000 000 1 giờ 34 phút
3588 Facebook ~ Video Views- 10 Second ~ 0-10 Mins - 500/3k Day - Lifetime Refill $0.4953 500 10 000 000 1 giờ 50 phút
3589 Facebook ~ Video Views- 15 Second ~ 0-10 Mins - 500/3k Day - Lifetime Refill $0.5189 500 10 000 000 1 giờ 41 phút
3590 Facebook ~ Video Views- 30 Second ~ 0-10 Mins - 500/3k Day - Lifetime Refill $0.6133 500 1 000 000 1 giờ 13 phút
3591 Facebook ~ Video Views- 1 Minute ~ 0-10 Mins - 500/3k Day - Lifetime Refill $0.7077 500 10 000 000 1 giờ 39 phút
3592 Facebook ~ Video Views- 3 Minute ~ 0-10 Mins - 500/3k Day - Lifetime Refill $1.4154 500 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu
3593 Facebook ~ Video Views- 6 Minute ~ 0-10 Mins - 500/3k Day - Lifetime Refill $1.8871 500 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu
3594 Facebook ~ Video Views- 10 Minute ~ 0-10 Mins - 500/3k Day - Lifetime Refill $2.8306 500 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu
Facebook Video Views [Speed:10k-150k Day]
3854 Facebook View [Reel/Video] [3 Sec] [Start:10 mins] [Speed:10k-30k Day] [Refill:Lifetime] $0.7077 500 100 000 1 giờ 57 phút
3855 Facebook View [Video] [10 Sec] [Start:10 mins] [Speed:100k-300k Day] [Refill:Lifetime] $0.743 500 100 000 4 giờ 19 phút
3856 Facebook View [Video] [15 Sec] [Start:10 mins] [Speed:100k-300k Day] [Refill:Lifetime] $0.7784 500 10 000 000 2 giờ 17 phút
3857 Facebook View [Video] [30 Sec] [Start:10 mins] [Speed:100k-300k Day] [Refill:Lifetime] $0.92 500 10 000 000 Chưa đủ dữ liệu
3858 Facebook View [Video] [1 Minute] [Start:10 mins] [Speed:100k-300k Day] [Refill:Lifetime] $1.0615 500 10 000 000 2 giờ 28 phút
3859 Facebook View [Video] [3-Minute] [Start:10 mins] [Speed:100k-300k Day] [Refill:Lifetime] $2.123 500 10 000 000 Chưa đủ dữ liệu
3860 Facebook View [Video] [6 Minute] [Start:10 mins] [Speed:100k-300k Day] [Refill:Lifetime] $2.8306 500 10 000 000 3 giờ 22 phút
5110 Facebook View [Video] [10 Minute] [Start:10 mins] [Speed:100k-300k Day] [Refill:Lifetime] $4.2459 500 10 000 000 Chưa đủ dữ liệu
Facebook Video Views [Speed:20k-250k Day]
3848 Facebook ~ Reel/Video Views- 3 Second ~ 0-10 Mins - 4k/20k Day - Lifetime Refill $0.8256 500 1 000 000 2 giờ 36 phút
3849 Facebook ~ Video Views- 10 Second ~ 0-10 Mins - 4k/20k Day - Lifetime Refill $0.8669 500 10 000 000 4 giờ 32 phút
3850 Facebook ~ Video Views- 15 Second ~ 0-10 Mins - 4k/20k Day - Lifetime Refill $0.9081 500 10 000 000 2 giờ 10 phút
3851 Facebook ~ Video Views- 30 Second ~ 0-10 Mins - 4k/20k Day - Lifetime Refill $1.0733 500 10 000 000 3 giờ 1 phút
3852 Facebook ~ Video Views- 1 Minute ~ 0-10 Mins - 4k/20k Day - Lifetime Refill $1.2384 500 10 000 000 3 giờ 12 phút
3853 Facebook ~ Video Views- 3 Minute ~ 0-10 Mins - 4k/20k Day - Lifetime Refill $2.4768 500 10 000 000 Chưa đủ dữ liệu
4765 Facebook ~ Video Views- 6 Minute ~ 0-10 Mins - 4k/20k Day - Lifetime Refill $3.3024 500 10 000 000 Chưa đủ dữ liệu
4766 Facebook ~ Video Views- 10 Minute ~ 0-10 Mins - 4k/20k Day - Lifetime Refill $4.9535 500 10 000 000 Chưa đủ dữ liệu
Facebook Video View [10k-100k Day]
1142 Facebook Video Views [Start Time:10 mins] [Speed:10k-100k Day] [Refill:lifetime] [3-Sec] $0.0816 500 1 000 000 1 giờ 58 phút
1144 Facebook Video Views [Start Time:10 mins] [Speed:10k-100k Day] [Refill:lifetime] [10-Sec] $0.1681 500 1 000 000 1 giờ 35 phút
1145 Facebook Video Views [Start Time:10 mins] [Speed:10k-100k Day] [Refill:lifetime] [15-Sec] $0.1761 500 100 000 000 2 giờ 23 phút
1147 Facebook Video Views [Start Time:10 mins] [Speed:10k-100k Day] [Refill:lifetime] [30-Sec] $0.2081 500 10 000 000 2 giờ 22 phút
1148 Facebook Video Views [Start Time:10 mins] [Speed:10k-100k Day] [Refill:lifetime] [1-Minute] $0.2401 500 10 000 000 1 giờ 51 phút
1149 Facebook Video Views [Start Time:10 mins] [Speed:10k-100k Day] [Refill:lifetime] [3-Minute] $0.4802 500 10 000 000 3 giờ 35 phút
1150 Facebook Video Views [Start Time:10 mins] [Speed:10k-100k Day] [Refill:lifetime] [6-Minute] $0.6403 500 10 000 000 28 giờ 40 phút
1151 Facebook Video Views [Start Time:10 mins] [Speed:10k-100k Day] [Refill:lifetime] [10-Minute] $0.9603 500 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu
Facebook Video Views
3586 Facebook ~ Reel/Video View - 1k/10k Day - Refill Lifetime - 0/1 Hour $0.0339 500 10 000 000 1 giờ 37 phút
4354 Facebook ~ Reel/Video View - 1k/10k Day - Refill No - 0/1 Hour $0.0296 100 10 000 000 9 giờ 17 phút
3306 Facebook ~ Video View - 1k/30k Day - Refill Lifetime - 0/1 Hour $0.0809 500 1 000 000 2 giờ 36 phút
3598 Facebook Video Views [Start Time:0-1 Hour] [Speed:5k-30k Day] [Refill:lifetime] [3-Sec] $0.036 500 100 000 000 2 giờ 47 phút
1388 Facebook ~ Reel/Video View - 1k/5k Day - Refill Lifetime - 0/1 Hour $0.036 500 10 000 000 1 giờ 56 phút
457 Facebook Views [Reel/Video] [Start:0-10 mins] [Speed:1k-20k Day] [Refill-Lifetime] [3-Second] $0.501 500 100 000 2 giờ 43 phút
539 ID 539 - Facebook [Reel/Video] View [0-10 mins] [200k-500k Day] [No-Drop] $0.70 500 100 000 3 giờ 4 phút
3575 ID 3575 - Facebook Reels Views [100k-Day] [No-Drop] [0-10 Mins] $0.93 500 100 000 12 giờ 47 phút
1386 ID 1386 - Facebook Video View [3-Second] [Instant] [50k-100kDay] $0.8402 500 10 000 000 41 giờ 30 phút
3597 Facebook View [Reel/Video] [3 Sec] [Start:10 mins] [Refill:Lifetime] $0.8549 500 100 000 2 giờ 25 phút
4624 Facebook Views [Video/Reel] [Start:0-1 Hour] [Speed:500-10k Day] [Refill-Lifetime] [3-Second] $0.8768 1 000 1 000 000 1 giờ 44 phút
1942 ID 1942 - Facebook View [Reels] [50k-100k Day] [No-Drop] [0-1hour] $1.06 500 100 000 000 2 giờ 15 phút
540 Facebook [Reel/Video] View [Start:0-10 Mins] [Speed:100k-300k Day] $2.64 500 100 000 2 giờ 48 phút
Facebook 60k Minute [Offline] [Small Length Video]
5764 60k Minute Offline [Start:0-1Hour] [Min- 3 minute Video] [Refill:Lifetime] $9.4353 1 000 1 000 Chưa đủ dữ liệu
5765 60k Minute Offline [Start:0-1Hour] [Min- 6 minute Video] [Refill:Lifetime] $6.2941 1 000 1 000 64 giờ 59 phút
5923 60k Minute Offline [Start:0-1Hour] [Min- 10 minute Video] [Refill:Lifetime] $5.6612 1 000 1 000 5 giờ 30 phút
Facebook 60k Minutes [Live]
6124 Facebook 60k Minute [Live] [Video Minimum:3 hour 5 Second] [Start:1 Hour] $2.7196 1 000 1 000 1 giờ 22 phút
6125 Facebook 60k Minute [Live] [Video Minimum:2 hour 5 Second] [Start:1 Hour] $2.9915 1 000 1 000 2 giờ 13 phút
6126 Facebook 60k Minute [Live] [Video Minimum:1 hour 5 Second] [Start:1 Hour] $4.0793 1 000 1 000 2 giờ 55 phút
5878 Facebook 60k Minute [Live] [Video Minimum:3 hour 5 Second] [Start:1 Hour] $5.4353 1 000 1 000 2 giờ 43 phút
5879 Facebook 60k Minute [Live] [Video Minimum:2 hour 5 Second] [Start:1 Hour] $5.9777 1 000 1 000 2 giờ 15 phút
5880 Facebook 60k Minute [Live] [Video Minimum:1 hour 5 Second] [Start:1 Hour] $8.249 1 000 1 000 4 giờ 24 phút
Facebook 60k Minute [Offline]
5245 60k Minute Offline [Start:0-10 mins] [Min- 3 Hour 5 Second Video] [Slow-Speed] $0.51 1 000 1 000 2 giờ 21 phút
5246 60k Minute Offline [Start:0-10 mins] [Min- 2 Hour 5 Second Video] [Slow-Speed] $0.561 1 000 1 000 2 giờ 59 phút
5247 60k Minute Offline [Start:0-10 mins] [Min- 1 Hour 5 Second Video] [Slow-Speed] $0.7649 1 000 1 000 4 giờ 28 phút
5704 60k Minute Offline [Start:0-10 mins] [Min- 3 Hour 5 Second Video] [Normal-Speed] $0.7345 1 000 1 000 1 giờ 45 phút
5705 60k Minute Offline [Start:0-10 mins] [Min- 2 Hour 5 Second Video] [Normal-Speed] $0.791 1 000 1 000 3 giờ 12 phút
5706 60k Minute Offline [Start:0-10 mins] [Min- 1 Hour 5 Second Video] [Normal-Speed] $1.0961 1 000 1 000 6 giờ 19 phút
5248 60k Minute Offline [Start:0-10 mins] [Min- 3 Hour 5 Second Video] [Fast-Speed] $1.0961 1 000 1 000 1 giờ 51 phút
5249 60k Minute Offline [Start:0-10 mins] [Min- 2 Hour 5 Second Video] [Fast-Speed] $1.2091 1 000 1 000 2 giờ 29 phút
5250 60k Minute Offline [Start:0-10 mins] [Min- 1 Hour 5 Second Video] [Fast-Speed] $1.6385 1 000 1 000 5 giờ 45 phút
Facebook 120k Minute [Offline]
5518 Facebook 120k Minute Offline [Video Length Minimum=3 Hour 5 Second] [Start:1 Hour] [Slow] $0.8814 1 000 1 000 Chưa đủ dữ liệu
5519 Facebook 120k Minute Offline [Video Length Minimum=2 Hour 5 Second] [Start:1 Hour] [Slow] $0.9616 1 000 1 000 Chưa đủ dữ liệu
5520 Facebook 120k Minute Offline [Video Length Minimum=1 Hour 5 Second] [Start:1 Hour] [Slow] $1.3113 1 000 1 000 Chưa đủ dữ liệu
5515 Facebook 120k Minute Offline [Video Length Minimum=3 Hour 5 Second] [Start:1 Hour] $1.0928 1 000 1 000 Chưa đủ dữ liệu
5516 Facebook 120k Minute Offline [Video Length Minimum=2 Hour 5 Second] [Start:1 Hour] $1.202 1 000 1 000 13 giờ 8 phút
5517 Facebook 120k Minute Offline [Video Length Minimum=1 Hour 5 Second] [Start:1 Hour] $1.6391 1 000 1 000 14 giờ 34 phút
5903 Facebook 120k Minute Offline [Video Length Minimum=3 Hour 5 Second] [Start:1 Hour] $1.6391 1 000 1 000 4 giờ 43 phút
5904 Facebook 120k Minute Offline [Video Length Minimum=2 Hour 5 Second] [Start:1 Hour] $1.803 1 000 1 000 4 giờ 8 phút
5905 Facebook 120k Minute Offline [Video Length Minimum=1 Hour 5 Second] [Start:1 Hour] $2.4586 1 000 1 000 Chưa đủ dữ liệu
Facebook 180k Minute [Offline]
5906 Facebook 180k Minute Offline [Video Length Minimum=3 Hour 5 Second] [Start:1 Hour] [Slow] $1.1655 1 000 1 000 Chưa đủ dữ liệu
5907 Facebook 180k Minute Offline [Video Length Minimum=2 Hour 5 Second] [Start:1 Hour] [Slow] $1.2821 1 000 1 000 Chưa đủ dữ liệu
5908 Facebook 180k Minute Offline [Video Length Minimum=1 Hour 5 Second] [Start:1 Hour] [Slow] $1.7484 1 000 1 000 Chưa đủ dữ liệu
5521 Facebook 180k Minute Offline [Video Length Minimum=3 Hour 5 Second] [Start:1 Hour] $1.457 1 000 1 000 Chưa đủ dữ liệu
5522 Facebook 180k Minute Offline [Video Length Minimum=2 Hour 5 Second] [Start:1 Hour] $1.6026 1 000 1 000 Chưa đủ dữ liệu
5523 Facebook 180k Minute Offline [Video Length Minimum=1 Hour 5 Second] [Start:1 Hour] $2.1855 1 000 1 000 Chưa đủ dữ liệu
5524 Facebook 180k Minute Offline [Video Length Minimum=3 Hour 5 Second] [Start:1 Hour] [Fast] $2.1855 1 000 1 000 Chưa đủ dữ liệu
5525 Facebook 180k Minute Offline [Video Length Minimum=2 Hour 5 Second] [Start:1 Hour] [Fast] $2.4039 1 000 1 000 Chưa đủ dữ liệu
5526 Facebook 180k Minute Offline [Video Length Minimum=1 Hour 5 Second] [Start:1 Hour] [Fast] $3.2781 1 000 1 000 Chưa đủ dữ liệu
Facebook 600K Minute
5256 Facebook 600k minute [Instant] [Min Video Length:3 Hour 5 second] [Refill:lifetime] $2.2035 1 000 1 000 12 giờ 36 phút
549 Facebook 600k minute [Instant] [Min Video Length:2 Hour 5 second] [Refill:lifetime] $2.4182 1 000 1 000 13 giờ 36 phút
550 Facebook 600k minute [Instant] [Min Video Length:1 Hour 5 second] [Refill:lifetime] $3.2996 1 000 1 000 38 giờ 28 phút
5251 Facebook 600k minute [Min Video Length:3 Hour 5 second] [Start:0-1 Hour] $4.3957 1 000 1 000 8 giờ 30 phút
5254 Facebook 600k minute [Min Video Length:2 Hour 5 second] [Start:0-1 Hour] $4.7799 1 000 1 000 18 giờ 39 phút
5255 Facebook 600k minute [Min Video Length:1 Hour 5 second] [Start:0-1 Hour] $6.5992 1 000 1 000 28 giờ 4 phút
Facebook 600k Minutes [Live]
4204 Facebook 600k Minute [Live] [Video Minimum:3 hour 5 Second] [Start:1 Hour] [Speed:Normal] $6.9377 1 000 1 000 7 giờ 4 phút
5874 Facebook 600k Minute [Live] [Video Minimum:2 hour 5 Second] [Start:1 Hour] [Speed:Normal] $7.6315 1 000 1 000 12 giờ 22 phút
5875 Facebook 600k Minute [Live] [Video Minimum:1 hour 5 Second] [Start:1 Hour] [Speed:Normal] $10.4066 1 000 1 000 Chưa đủ dữ liệu
5873 Facebook 600k Minute [Live] [Video Minimum:3 hour 5 Second] [Start:1 Hour] [Speed:Fast] $13.8754 1 000 1 000 Chưa đủ dữ liệu
5876 Facebook 600k Minute [Live] [Video Minimum:2 hour 5 Second] [Start:1 Hour] [Speed:Fast] $15.263 1 000 1 000 Chưa đủ dữ liệu
5877 Facebook 600k Minute [Live] [Video Minimum:1 hour 5 Second] [Start:1 Hour] [Speed:Fast] $20.8131 1 000 1 000 Chưa đủ dữ liệu
Facebook 100k Reels
4005 Facebook ~ 100k Reel Play - 10-25 Days Complete - Refill-Lifetime - 0/1 Hour $3.503 1 000 1 000 Chưa đủ dữ liệu
5762 Facebook Reel [100k Play] [Start:10 mins] [Speed:1- 10 Day Complete] [Refill:Lifetime] $3.503 1 000 1 000 108 giờ 27 phút
Facebook Live Stream Viewer [1000 Quantity= 1000 Views]
4448 Facebook Live Stream [Viewer=15 Minute] [Start:5 mins] [Stable Viewer 1000=1000] $0.2736 50 9 000 5 giờ 6 phút
4464 Facebook Live Stream [Viewer=30 Minute] [Start:5 mins] [Stable Viewer 1000=1000] $0.5472 50 10 000 3 giờ 43 phút
4465 Facebook Live Stream [Viewer=60 Minute] [Start:5 mins] [Stable Viewer 1000=1000] $1.0944 50 10 000 7 giờ 58 phút
4466 Facebook Live Stream [Viewer=90 Minute] [Start:5 mins] [Stable Viewer 1000=1000] $1.368 50 10 000 3 giờ 27 phút
4467 Facebook Live Stream [Viewer=120 Minute] [Start:5 mins] [Stable Viewer 1000=1000] $1.6245 50 10 000 9 giờ 6 phút
4468 Facebook Live Stream [Viewer=150 Minute] [Start:5 mins] [Stable Viewer 1000=1000] $2.0036 50 10 000 22 giờ 35 phút
4469 Facebook Live Stream [Viewer=180 Minute] [Start:5 mins] [Stable Viewer 1000=1000] $2.1119 50 10 000 14 giờ 40 phút
4470 ID 4470- Facebook Live Stream - 240 Mins $13.44 50 10 000 2 giờ 14 phút
4471 ID 4471- Facebook Live Stream - 300 Mins $16.80 50 10 000 Chưa đủ dữ liệu
4472 Facebook Live Stream [Viewer=360 Minute] [Start:5 mins] [Stable Viewer 1000=1000] $4.1696 50 10 000 Chưa đủ dữ liệu
4473 ID 4473- Facebook Live Stream - 420 Mins $23.52 50 10 000 Chưa đủ dữ liệu
Facebook Live Stream Viewer [60%-100% Viewer] [S1]
3861 Facebook ~ Live Stream Viewer For 30 Mins - Start 0/5 Mins $1.1239 50 500 Chưa đủ dữ liệu
3862 Facebook ~ Live Stream Viewer For 60 Mins - Start 0/5 Mins $2.2478 50 500 Chưa đủ dữ liệu
3863 Facebook ~ Live Stream Viewer For 90 Mins - Start 0/5 Mins $3.3717 50 500 Chưa đủ dữ liệu
3864 Facebook ~ Live Stream Viewer For 120 Mins - Start 0/5 Mins $4.4956 50 500 Chưa đủ dữ liệu
3865 Facebook ~ Live Stream Viewer For 150 Mins - Start 0/5 Mins $5.6195 50 500 Chưa đủ dữ liệu
3866 Facebook ~ Live Stream Viewer For 180 Mins - Start 0/5 Mins $6.7434 50 500 Chưa đủ dữ liệu
3867 Facebook ~ Live Stream Viewer For 210 Mins - Start 0/5 Mins $7.8673 50 500 Chưa đủ dữ liệu
4198 Facebook ~ Live Stream Viewer For 240 Mins - Start 0/5 Mins $8.9912 50 500 Chưa đủ dữ liệu
4199 Facebook ~ Live Stream Viewer For 270 Mins - Start 0/5 Mins $10.1151 30 500 Chưa đủ dữ liệu
4194 Facebook ~ Live Stream Viewer For 300 Mins - Start 0/5 Mins $11.239 50 500 Chưa đủ dữ liệu
Facebook Live Stream Viewer [70%-100% Viewer] [S2]
1228 Facebook ~ Live Stream Viewer For 30 Mins - Start 0/5 Mins $1.3876 50 500 Chưa đủ dữ liệu
1229 Facebook ~ Live Stream Viewer For 60 Mins - Start 0/5 Mins $2.7751 50 500 Chưa đủ dữ liệu
1230 Facebook ~ Live Stream Viewer For 90 Mins - Start 0/5 Mins $4.1626 50 500 Chưa đủ dữ liệu
1231 Facebook ~ Live Stream Viewer For 120 Mins - Start 0/5 Mins $5.5502 50 500 Chưa đủ dữ liệu
1232 Facebook ~ Live Stream Viewer For 150 Mins - Start 0/5 Mins $6.9377 50 500 Chưa đủ dữ liệu
1233 Facebook ~ Live Stream Viewer For 180 Mins - Start 0/5 Mins $8.3252 50 500 Chưa đủ dữ liệu
1234 Facebook ~ Live Stream Viewer For 210 Mins - Start 0/5 Mins $9.7127 50 500 Chưa đủ dữ liệu
1235 Facebook ~ Live Stream Viewer For 240 Mins - Start 0/5 Mins $11.1004 50 500 Chưa đủ dữ liệu
1236 Facebook ~ Live Stream Viewer For 270 Mins - Start 0/5 Mins $12.4879 50 500 Chưa đủ dữ liệu
1237 Facebook ~ Live Stream Viewer For 300 Mins - Start 0/5 Mins $13.8754 50 500 Chưa đủ dữ liệu
Facebook Live Stream Viewer [80%-100% Viewer] [S3]
569 Facebook ~ Live Stream Viewer For 30 Mins - Start 0/5 Mins $2.4976 50 500 Chưa đủ dữ liệu
570 Facebook ~ Live Stream Viewer For 60 Mins - Start 0/5 Mins $4.9952 50 500 Chưa đủ dữ liệu
571 Facebook ~ Live Stream Viewer For 90 Mins - Start 0/5 Mins $7.4927 50 500 Chưa đủ dữ liệu
572 Facebook ~ Live Stream Viewer For 120 Mins - Start 0/5 Mins $9.9903 50 500 Chưa đủ dữ liệu
573 Facebook ~ Live Stream Viewer For 150 Mins - Start 0/5 Mins $12.4879 50 500 Chưa đủ dữ liệu
574 Facebook ~ Live Stream Viewer For 180 Mins - Start 0/5 Mins $14.9854 50 500 Chưa đủ dữ liệu
575 Facebook ~ Live Stream Viewer For 210 Mins - Start 0/5 Mins $17.483 50 500 Chưa đủ dữ liệu
578 Facebook ~ Live Stream Viewer For 240 Mins - Start 0/5 Mins $19.9806 50 500 Chưa đủ dữ liệu
585 Facebook ~ Live Stream Viewer For 270 Mins - Start 0/5 Mins $22.4781 50 500 Chưa đủ dữ liệu
586 Facebook ~ Live Stream Viewer For 300 Mins - Start 0/5 Mins $24.9756 50 500 Chưa đủ dữ liệu
Facebook Live Stream Viewer [90%-100% Viewer] [S4]
4366 Facebook ~ Live Stream Viewer For 30 Mins - Start 0/2 Mins $3.4691 50 500 Chưa đủ dữ liệu
4367 Facebook ~ Live Stream Viewer For 60 Mins - Start 0/2 Mins $6.9382 50 500 Chưa đủ dữ liệu
4368 Facebook ~ Live Stream Viewer For 90 Mins - Start 0/2 Mins $10.4066 50 500 Chưa đủ dữ liệu
4369 Facebook ~ Live Stream Viewer For 120 Mins - Start 0/2 Mins $13.8764 50 500 Chưa đủ dữ liệu
4360 Facebook ~ Live Stream Viewer For 150 Mins - Start 0/2 Mins $17.2212 50 500 Chưa đủ dữ liệu
4559 Facebook ~ Live Stream Viewer For 180 Mins - Start 0/2 Mins $20.8033 50 500 Chưa đủ dữ liệu
3952 Facebook ~ Live Stream Viewer For 210 Mins - Start 0/2 Mins $24.2724 50 500 Chưa đủ dữ liệu
4370 Facebook ~ Live Stream Viewer For 240 Mins - Start 0/2 Mins $27.7507 50 500 Chưa đủ dữ liệu
3954 Facebook ~ Live Stream Viewer For 270 Mins - Start 0/2 Mins $31.2196 50 500 Chưa đủ dữ liệu
4371 Facebook ~ Live Stream Viewer For 300 Mins - Start 0/2 Mins $34.6885 50 500 Chưa đủ dữ liệu
4372 Facebook ~ Live Stream Viewer For 6 hour - Start 0/2 Mins $41.6261 50 500 Chưa đủ dữ liệu
4373 Facebook ~ Live Stream Viewer For 7 Hour - Start 0/2 Mins $48.5637 50 500 Chưa đủ dữ liệu
4627 Facebook ~ Live Stream Viewer For 8 Hour - Start 0/2 Mins $55.5015 50 500 Chưa đủ dữ liệu
Facebook Live Stream Chat [ Likes / Reaction ]
707 Facebook Live Stream Video [👍Like👍] [Start time:1 Min] [Speed:1k-Hourly] [Refill:No] $0.4838 50 10 000 8 giờ 15 phút
708 Facebook Live Stream Video [❤️Love❤️] [Start time:1 Min] [Speed:1k-Hourly] [Refill:No] $0.5028 50 10 000 3 giờ 15 phút
709 Facebook Live Stream Video [😮WoW😮] [Start time:1 Min] [Speed:1k-Hourly] [Refill:No] $0.5028 50 50 000 17 giờ 18 phút
710 Facebook Live Stream Video [😥SAD😥] [Start time:1 Min] [Speed:1k-Hourly] [Refill:No] $0.5028 50 50 000 Chưa đủ dữ liệu
711 Facebook Live Stream Video [😡Angry😡] [Start time:1 Min] [Speed:1k-Hourly] [Refill:No] $0.5028 50 50 000 Chưa đủ dữ liệu
712 Facebook Live Stream Video [🥰Care🥰] [Start time:1 Min] [Speed:5k-Hourly] [Refill:No] $0.5028 50 10 000 24 giờ 13 phút
4618 Facebook Live Stream Video [👍Like👍] [Start time:1 Min] [Speed:5k-Hourly] [Refill:No] $0.9271 50 1 000 000 7 giờ 3 phút
5767 Facebook Live Stream Video [❤️Love❤️] [Start time:1 Min] [Speed:5k-Hourly] [Refill:No] $0.9637 10 1 000 000 69 giờ 8 phút
5768 Facebook Live Stream Video [😂HaHa😂] [Start time:1 Min] [Speed:5k-Hourly] [Refill:No] $0.9637 10 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu
5769 Facebook Live Stream Video [😮WoW😮] [Start time:1 Min] [Speed:5k-Hourly] [Refill:No] $0.9637 10 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu
5770 Facebook Live Stream Video [😥SAD😥] [Start time:1 Min] [Speed:5k-Hourly] [Refill:No] $0.9637 10 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu
5771 Facebook Live Stream Video [😡Angry😡] [Start time:1 Min] [Speed:5k-Hourly] [Refill:No] $0.9637 10 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu
5772 Facebook Live Stream Video [🥰Care🥰] [Start time:1 Min] [Speed:5k-Hourly] [Refill:No] $0.9637 10 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu
Facebook Live Stream Comments
4633 Facebook Vietnam Live Chat ~ Custom Comment - 0/1 Mins - 500-1k Hour - Refill No $5.0229 10 10 000 161 giờ 15 phút
1541 ID 1541 - Facebook Live Video Comment [Custom] [No-Drop] [Fast] [Real-User] $7.00 10 10 000 280 giờ 12 phút
4631 ID 4631- Facebook Live-Stream Comments [Custom] [0-2 Mins] [5k-Day] [No-Refill] $22.00 10 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu
4629 ID 4629 - Facebook Live-Stram [Random] Comments [0-1 min start] [Real-User] $10.00 10 100 000 Chưa đủ dữ liệu
Facebook Live Stream Share
4625 Facebook Share [Live-Stream] [Start:5 mins] [Speed:Naturally] [Refill:No] [Drop:No] $4.07 50 10 000 26 giờ 32 phút
Facebook Event [ Joint / Interested ]
1179 Facebook Event [Join/Confirmed] [Start:1 Hour] [Speed:1k-2k Day] [Refill:No] [Worldwide-User] $29.11 15 100 000 Chưa đủ dữ liệu
1180 Facebook Event [Interested] [Start:1 Hour] [Speed:1k-2k Day] [Refill:No] [Worldwide-User] $29.11 15 100 000 Chưa đủ dữ liệu
4420 Facebook Event [Interested] [🇩🇪Germany🇩🇪] [Start:1 Hour] [Super-Real] [Speed:100 Day] [Refill:Lifetime] [Drop:No] $287.50 5 100 Chưa đủ dữ liệu
5858 Facebook Event [Going] [🇩🇪Germany🇩🇪] [Start:1 Hour] [Super-Real] [Speed:100 Day] [Refill:Lifetime] [Drop:No] $287.50 5 100 Chưa đủ dữ liệu
🇺🇸 Facebook USA SERVICES 🇺🇸
524 Facebook Post Likes [🇺🇸USA🇺🇸] [Start time: 24 Hour] [50-Day] [Refill: 30 Days] $9.45 10 5 000 18 giờ 42 phút
1011 Facebook Post Likes [🇺🇸USA🇺🇸] [🦸Male🦸][Start time: 24 Hour] [50-Day] [Refill: 30 Days] $9.45 10 3 000 369 giờ 27 phút
1010 Facebook Post Likes [🇺🇸USA🇺🇸] [🙆‍♀️FeMale🙆‍♀️] [Start time: 24 Hour] [50-Day] [Refill: 30 Days] $9.45 10 3 000 95 giờ 38 phút
1013 Facebook Post Reaction [🇺🇸USA🇺🇸][❤️Love❤️] [Start time: 24 Hour] [50-Day] [R-30] $9.45 10 3 000 22 giờ 12 phút
1017 Facebook Post Reaction [🇺🇸USA🇺🇸] [🥰Care🥰][Start time: 24 Hour] [50-Day] [R-30] $9.45 10 3 000 210 giờ 16 phút
1014 Facebook Post Reaction [🇺🇸USA🇺🇸] [😮WoW😮] [Start time: 24 Hour] [50-Day] [R-30] $9.45 10 3 000 199 giờ 24 phút
1015 Facebook Post Reaction [🇺🇸USA🇺🇸] [😂HaHa😂] [Start time: 24 Hour] [50-Day] [R-30] $9.45 10 3 000 54 giờ 58 phút
1016 Facebook Post Reaction [🇺🇸USA🇺🇸] [😡Angry😡] [Start time: 24 Hour] [50-Day] [R-30] $9.45 10 3 000 617 giờ 5 phút
5937 Facebook Post Reaction [🇺🇸USA🇺🇸] [😥SAD😥] [Start time: 24 Hour] [50-Day] [R-30] $9.45 10 3 000 593 giờ 54 phút
516 Facebook Page Likes [🇺🇸USA🇺🇸][Start time: 24 Hour] [50-Day] [R-30] $9.45 10 10 000 78 giờ 35 phút
4494 Facebook Page Likes [🇺🇸USA🇺🇸] [Start time: 24 Hour] [50-Day] [R-30] $9.45 10 10 000 216 giờ 14 phút
206 Facebook Page Likes [🇺🇸USA🇺🇸] [🙆‍♀️FeMale🙆‍♀️] [Start time: 24 Hour] [50-Day] [R-30] $9.45 10 5 000 27 giờ 34 phút
520 Facebook Follower [Profile/Page] [🇺🇸USA🇺🇸] [Start time: 24 Hour] [50-Day] [R-30] $9.45 10 5 000 130 giờ 56 phút
1008 Facebook Followers [Profile/Page] [🇺🇸USA🇺🇸] [🙆‍♀️FeMale🙆‍♀️] [Start time: 24 Hour] [50-Day] [R-30] $9.45 10 5 000 78 giờ 4 phút
1018 Facebook Comments [Custom] [🇺🇸USA🇺🇸][Start time: 24 Hour] [50-Day] [Refill: 30 Days] $47.25 1 1 000 2805 giờ 9 phút
1019 Facebook Comments [Custom] [🇺🇸USA🇺🇸] [🦸Male🦸][Start time: 24 Hour] [50-Day] [Refill: 30 Days] $47.25 1 3 000 1111 giờ 40 phút
1020 Facebook Comments [Custom] [🇺🇸USA🇺🇸] [🙆‍♀️FeMale🙆‍♀️] [Start time: 24 Hour] [50-Day] [Refill: 30 Days] $47.25 1 2 000 897 giờ 50 phút
1023 Facebook Group Member [🇺🇸USA🇺🇸] [Start:24 Hour] [Speed:50Day] [Refill:30 Days] $8.10 10 35 000 471 giờ 46 phút
340 Facebook Comment Likes [🇺🇸USA🇺🇸] [Start time: 24 Hour] [No-Drop] [Real] [50-100 Day] [Refill: 30 Days] $9.45 10 5 000 Chưa đủ dữ liệu
5631 Facebook Comment Likes [🇺🇸USA🇺🇸] [🦸Male🦸] [Start time: 24 Hour] [50-Day] [R-30] $9.45 10 3 000 725 giờ 3 phút
5630 Facebook Comment Likes [🇺🇸USA🇺🇸] [🙆‍♀️FeMale🙆‍♀️] [Start time: 24 Hour] [50-Day] [R-30] $9.45 10 3 000 Chưa đủ dữ liệu
1056 Facebook Share [🇺🇸USA🇺🇸] [Start time: 24 Hour] [Start time: 24 Hour] [50-Day] [R-30] $9.45 5 5 000 1616 giờ 5 phút
1704 Facebook Page Review [Custom] [🇺🇸USA🇺🇸] [Start time: 24 Hour] [50-Day] [R-30]